Coronavirus – infectiepreventie

Infectiepreventie met betrekking tot het Coronavirus

Normaal gesproken staat infectiepreventie reeds centraal in onze bedrijfsvoering en werkt Skin Clinic volgens de hoogst mogelijke infectiepreventierichtlijnen. Zo worden, onder meer, tussen elke afspraak altijd alle oppervlakten en instrumenten in de behandelruimte gedesinfecteerd.

Echter door de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft Skin Clinic Zoetermeer de bedrijfsvoering nog extra verhoogd om de continuïteit van zorg te behouden en om bij te dragen aan onze collectieve plicht om deze zeer vervelende situatie een halt toe te roepen. Hierbij volgen wij voor de cosmetische behandelingen van Dr. Scheer de Leidraad Cosmetische Geneeskunde COVID v3.0 van de NVCG en Tensen & Nolte Infectiepreventie. Deze leidraad geldt bovenop de NVCG veldnorm “minimum vereisten voor de faciliteit en omstandigheden voor cosmetisch artsen

Door het coronavirus is er een aangepast beleid:

 • Consulten en controles zullen zo veel mogelijk over video bellen plaatsvinden.
 • Vooraf aan uw bezoek vragen wij of u last van heeft van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts en of u een huisgenoot heeft in thuis isolatie: dan stellen we uw bezoek uit!
 • We zullen extra tijd tussen onze klanten plannen voor grondige desinfectie van de behandelruimte.
 • In de kliniek zijn maximaal 2 personen aanwezig (de arts en patient) en zij zullen (buiten de behandeling) > 1,5 meter afstand houden en uiteraard worden geen handen geschud.
 • Tijdens de behandeling wordt niet gepraat en draagt de arts beschermende middelen.
 • Na elke klant worden alle deurkrukken, kranen, toiletknoppen, pinapparaten, telefoons, balie, toetsenbord en productkasten gereinigd met desinfecterende doekjes.
 • Medewerkers (in dit geval de arts), en medewerkers waarvan naasten een mogelijk risico geven op het coronavirus zullen thuis blijven.

Naast deze maatregelen willen we u verzoeken mee te werken aan de volgende maatregelen:

 • Heeft u last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts? Neem DIRECT contact met ons op 06-4414538
 • Bevindt een huisgenoot of andere naasten van u zich in thuis isolatie? Neem DIRECT contact met ons op 06-4414538
 • We verzoeken u om niet vroeger dan uw geplande afspraak te komen en geen begeleiding mee te nemen
 • Bij binnenkomst in de kliniek verzoeken we u om direct uw handen te ontsmetten met het desinfectans en plaats te nemen in de wachtruimte
 • We verzoeken u om geen hand schudden, maar ons te verwelkomen met een warme glimlach
 • We verzoeken u om zo veel mogelijk minimaal 1,5 m afstand te houden
 • Er kan alleen per pin of contactloos worden betaald. Bij contante betaling kan alleen gepast worden betaald
 • Er kan géén gebruik worden gemaakt van faciliteiten zoals het toilet of koffie/thee

Due to the corona virus, there is an adjusted policy:

 • Consultations and checks will take place as much as possible about video calling
 • Before your visit we ask if you suffer from coughing, colds, sore throat, diarrhea or fever and if you have a roommate in home isolation: then we postpone your visit!
 • We will plan additional time between our clients for thorough disinfection of the treatment room.
 • The clinic has a maximum of 2 people (the doctor and the patient) and they will (outside the treatment) keep> 1.5 meters away and of course no hands will be shaken.
 • There is no talking during treatment and the doctor wears protective equipment.
 • After each customer, all door handles, faucets, toilet buttons, pin machines, telephones, desk, keyboard and product cabinets are cleaned with disinfectant wipes.
 • Employees (in this case the doctor) and employees whose relatives are at risk of the coronavirus will remain at home.

In addition to these measures, we would like to request you to participate in the following measures:

 • Do you have a cough, a cold, sore throat, diarrhea or fever? Contact us DIRECTLY on 06-4414538
 • Is a housemate or other loved ones in isolation at home? Contact us DIRECTLY on 06-4414538
 • We request that you do not arrive earlier than your planned appointment and that you do not bring any guidance
 • Upon entering the clinic, we request that you immediately disinfect your hands with the disinfectant and take a seat in the waiting area
 • We request that you do not shake hands, but welcome us with a warm smile.
 • Payment can only be made by pin or contactless. With cash payment can only be paid appropriately
 • It is not possible to use facilities such as the toilet or coffee / tea